Universitet i Fiji

Åben kort
Lokal tid:
19:27:14

Fiji National University

samabula fiji, Lakeba Street, Samabula
universityLæs mere

Fiji National University

Ono Street, Samabula
universityLæs mere

College of Engineering

Fiji National University,, Princess Road, Suva
universityLæs mere

Fiji National University -Nabua

Suva
universityLæs mere

Fiji National University College of Medicine

Suva
universityLæs mere

College Of Medicine Pasifika Campus

Extension Road, Suva
universityLæs mere

USP Main Administration Building

Laucala Campus, Suva
universityLæs mere

AusAid Lecture Theatre 1 & 2

Suva
universityLæs mere

University of the South Pacific, Laucala Middle Camplus

Laucala Bay Road, Suva
universityLæs mere

University of the South Pacific, Laucala Lower Campus

Laucala Bay Road, Suva
universityLæs mere

Universidad del Pacífico Sur

Laucala Campus, Suva
universityLæs mere

University of the South Pacific, Institute Of Applied Science

Suva
universityLæs mere

📑 Alle kategorier i Fiji

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning