Politi i Fiji

Åben kort
Lokal tid:
19:02:45

Grantham Plaza Community Police Post

Grantham Road, Suva
policeLæs mere

Nabua Police Station

Ratu Mara Road, Suva
policeLæs mere

Samabula Police Station

SS Edinburgh Drive, Suva
policeLæs mere

Namadi Community Police Post

Vunakece Road, Suva
policeLæs mere

Raiwaqa Police Station

Grantham Road, Suva
policeLæs mere

Fiji Police Headquarters

Ratu Dovi Road, Suva
policeLæs mere

Lomolomo Police Station

Esivi Rd,Queens High Way, Lautoka
policeLæs mere

Caubati Community Post

Caubati Road, Suva
policeLæs mere

Flagstaff Community Police Post

Bau Street, Suva
policeLæs mere

Vivrass Plaza Police Post

Ratu Dovi Road, Suva
policeLæs mere

Totogo Police Station

Joske Street, Suva
policeLæs mere

Suva South Community Police Post

Suva
policeLæs mere

Muanikau Police Station

Queen Elizabeth Road, Suva
policeLæs mere

📑 Alle kategorier i Fiji

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning