Hospital i Fiji

Åben kort
Lokal tid:
19:45:30

Samabula Health Center

Totoya Street, Suva
hospitalLæs mere

St Giles Psychiatric Hospital

Reservoir Road, Suva
hospitalLæs mere

Raiwaqa Health Center

Grantham Road, Suva
hospitalLæs mere

Emergency Department CWM

Extension Road, Suva
hospitalLæs mere

Accident & Emergency Ward

Extension Road, Suva
hospitalLæs mere

CWM Hospital

Extension Road, Suva
hospitalLæs mere

Oxfam Women's Wellness Clinic

Brown Street, Suva
hospitalLæs mere

Eye Hospital

Brown Street, Suva
hospitalLæs mere

Maternity Ward

Extension Road, Suva
hospitalLæs mere

Pacific Specialist Healthcare

107 Foster Road, Suva
hospitalLæs mere

HELIPRO FIJI -Air Ambulance

108 Amy Street Next door to MIOT PRIVATE HOSPITAL, Suva
airportLæs mere

CentEast HealthCenter

Amy Street, Suva
hospitalLæs mere

MIOT Pacific Hospitals

Amy Street, Suva
hospitalLæs mere

Epworth Clinic

254, Waimanu Road, Suva
hospitalLæs mere

Reproductive Health Clinic

Suva - City Center
hospitalLæs mere

USP Health & Wellness Center

Suva
hospitalLæs mere

P.J Towmey Hospital

Princess Road, Suva
hospitalLæs mere

📑 Alle kategorier i Fiji

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning