Bageri i Fiji

Lokal tid:
12:24:21
The Hot Bread Kitchen

The Hot Bread Kitchen

Ratu Mara Road, Suva
bakeryLæs mere
The Hot Bread Kitchen

The Hot Bread Kitchen

Grantham Road, Suva
bakeryLæs mere
Fijian Kekes

Fijian Kekes

55 Bureta Street, Samabula, Suva
bakeryLæs mere
Le Pain De Meil French Bakery

Le Pain De Meil French Bakery

Waimanu Road, Suva
bakeryLæs mere
Cakes 2000 Ltd Fiji

Cakes 2000 Ltd Fiji

Salato Road, Suva
bakeryLæs mere
The Corner Bakery

The Corner Bakery

192 Princess Road , Tamavua Kundan Village Bure 2, Suva
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier i Fiji

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning